Skip to main content

AMS-Kravet : NVE Utvider Dispensasjonsadgangen i Avregningsforskriften (Intelligent Metering System, Norway)

For å unngå forskjellige tolkninger samt juridisk hull må man av og til presisere ordlyden i regelverket. Det er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nå gjort dispensajon fra AMS-kravet.

NVE har 16. januar 2012 presisert tolkningen av Forskrift om måling, avregning og sarordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester  (Avregningsforskriften) knyttet til adgang til å gi dispensajon til nettselskapene fra krav til å installere avansert måle- og styringssystem (AMS). Klargjøringen skjer ved en endring til Avregningsforskriften. Formålet med endringen er å klargjøre at direktoratet kan gi dispensasjon fra installasjon av AMS allerede fra 20. januar 2012

Endringen kommer etter at 30 nettselskaper varslet NVE at de kommer til å søke dispensasjon fra kravet, fordi de, før forskriften ble vedtatt i juni 2011, hadde gjort betydelige investeringer i målere som ikke oppfylller de nye funksjonskravene i forskriften.

Avregningsforskriften gir NVE en dispensasjonsadgang fra noen av de funksjonskravene i  § 4-2 (Funksjonskrav). Den nye endringsforskriften, som er tilgjengelig her, legger til rette for at NVE "i særlige tilfeller" også kan gi dispensasjon fra installasjonskravet (nytt siste ledd i §4-7, Krav til installering og rapportering). Hovedspørsmålet blir nå å definere kriterier for disse "særlige tilfeller" og å vite hvordan NVE skal bruke sitt skjønn i vurdering. Dette står ikke i forskriften.

Endringene trer i kraft 20. januar 2012.

Comments