Skip to main content

3 Energi-relatert Rettsakter på EØS-komitéen i dag

Tre rettsakter av betydning for energisektoren blir behandlet i dag 30. april 2012 av EØS-komitéen. Disse gjelder:
  • Rådsdirektivet 2008/114/EF av 8. desember 2008 om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrasktruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) (Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet, JD). I brevet til Stortingets Europautvalg (p. 38 et seq), skriver UD at: 

"JD har vurdert fire ulike modeller for implementering av EPCIP- direktivet, nærmere bestemt implementering gjennom en eksisterende lov, en fellesforskrift fastsatt med hjemmel i de sentrale sektorlovene på området, en systematisk innarbeiding av nødvendige bestemmelser i eksisterende sektorlover og -forskrifter eller en samlet implementering i en egen lov om europeisk kritisk infrastruktur. De ulike implementeringsmodellene er tidligere blitt kommunisert til berørte departementer gjennom Spesialutvalget for samfunnssikkerhet.
... Sivilbeskyttelseslovens formål er sammenfallende med direktivets formål om å beskytte sivilbefolkningen. Det er gjennomgående store likheter mellom sikkerhetsloven og reglene i EPCIP direktivet, og det er også delvis sammenfall mellom formålet i sikkerhetsloven og direktivet.
... Per i dag er det transport og energi som omfattes av direktivet.
... Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for samfunnssikkerhet og funnet EØS-relevant og akseptabel."

"Beslutningen knytter seg til direktiv 1999/32/EF om reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer som endret ved direktiv 2005/33/EF (direktivet). Direktivets artikkel 4b fastsetter at svovelinnholdet i drivstoff som brukes av skip når det ligger til kai ikke skal overstige 0,1 vektprosent. Direktivets artikkel 4c nr. 3 gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette kriterier for bruk av alternative metoder skip kan benytte for å oppfylle dette kravet. Gjeldende beslutning hjemler en slik alternativ metode.
Beslutningen gjelder kun skip som frakter LNG (LNG-skip). Beslutningens art. 2 fastsetter at LNG-skip, når de ligger til kai, kan benytte seg av en alternativ metode for å tilfredsstille direktivets krav til utslipp av svovel.
...Direktivets krav til utslipp av svovel når skip ligger til kai er strengere enn de internasjonale kravene som hjemles i MARPOL 73/78 konvensjonen (Norge er avtalepart).... En implementering av kommisjonsbeslutning vil medføre endringer i norsk regelverk.
... Skip som benytter seg av den alternative metoden får krav til detaljert loggføring av type og kvalitet på drivstoff ombord, samt krav til utstyr for kontinuerlig overvåking og måling av forbruket av avgasser og marin gassolje, jfr. art. 4. Dette vil kunne innebære noe økte kostnader for skip som vil benytte metoden.
... Hvorvidt dette er en ordning som vil bli benyttet av norsk næring avhenger av hvordan skipene er utstyrt for å bruke lette oljer, samt hva det totale kostnadsbildet blir.
... Under norsk flagg er det grovt anslått 500 skip denne beslutningen kan være aktuelt for.
Det stilles krav til tilstrekkelig overvåking og kontroll fra medlemsstatene, jfr. art. 5. Dette vil innebære noe arbeidsbyrde for Sjøfartsdirektoratet i form av at det er et nytt forhold å undersøke.
Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel."


"CHP-direktivet (direktiv 2004/8/EF), av 11. februar 2004, har som formål å forbedre energieffektivitet og forsyningssikkerhet ved å fremme høyeffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon (kogenerering) der det er en nyttbar varmeetterspørsel.
Kommisjonens vedtak 2008/952/EF er en beregningsteknisk oppfølging av CHP-direktivet. Kommisjonsvedtaket etablerer detaljerte retingslinjer for gjennomføring og anvendelse av Annex II i CHP-direkrivet og skal sikre en harmonisert metode for å beregne mengden av elektrisitet fra kraft- og varmeproduksjon. Vedtaket presenterer detaljerte retningslinjer for å beregne kraftmengde som er produseres på en energieffektiv måte i CHP-anlegg. Dette vil muliggjøre tildeling av opprinnelsesgarantier på hele eller deler av produksjonen. Kommisjonsvedtaket innebærer en klargjøring av systemgrensene rundt CHP-anlegg og klargjør beregningene av "CHP-elektrisitet" for anlegg som kan kjøres som både CHP-anlegg og konvensjonelt anlegg.

... Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for energi og funnet EØS-relevant og akseptabel." (Min understrekning.)Comments