Skip to main content

Regjeringen Legger frem Proposisjoner om Stortingets Samtykke om Fornybardirektivet og Felles Elsertifikater med Sverige

Nedenfor følger kopi av pressemelding publisert av Olje- og Energidepartementet den 28.10.2011.

"Regjeringen har i dag fremmet Prop 4 S (2011-2012) og Prop 5 S (2011-2012) om innhenting av Stortingets samtykke til henholdsvis innlemmelse av fornybardirektivet (2009/28/EF) i EØS-avtalen og til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongerikets Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.

- Når vi nå oversender disse to samtykkeproposisjonene til Stortinget, er vi enda et skritt nærmere oppstart av elsertifikatmarkedet 1.januar 2012, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

EUs fornybardirektiv har som mål å etablere et felles rammeverk for å fremme bruk av energi fra fornybare energikilder i EU-landene. Hvert medlemsland skal bidra ved å oppfylle separate mål for andel fornybar energi av totalt energibruk innen 2020 slik at det bidrar til det over¬ordnede EU-målet om en 20 prosent fornybarandel i 2020. Det er også fastsatt et mål om at 10 prosent av energibruken i transport¬sektoren i 2020 skal dekkes med fornybar energi. I utkastet til EØS-vedtak legges det fram et norsk mål på 67,5 prosent i 2020. Det legges videre opp til at Norge aksepterer et mål om en fornybarandel i transportsektoren på 10 prosent i 2020.

En avtale mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater ble undertegnet i Stockholm 29. juni 2011. Avtalen har til formål å sikre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon fram til 2020, i et langsiktig og tett samarbeid mellom Norge og Sverige, gjennom et felles marked for elsertifikater.

Det felles systemet er planlagt å ha oppstart 1. januar 2012 og varighet fram til april 2036. Partenes felles mål er å utløse 26,4 TWh ny elproduksjon basert på fornybare energikilder i Norge og Sverige i 2020. Avtalen fastsetter hvordan en rekke elementer i dette samarbeidet skal håndteres.

Avtalen med Sverige trer i kraft 1. januar 2012 dersom begge land senest 31. desember 2011 har notifisert hverandre ved noteveksling at deres interne konstitusjonelle krav er oppfylt og dersom EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av fornybardirektivet (2009/28/EF) i EØS-avtalen er trådt i kraft.

I proposisjonene inviteres Stortinget til å gi sitt samtykke til å innlemme Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF i EØS avtalen og til inngåelse av avtalen med Sverige. Den nye elproduksjonen utløst av elsertifikatmarkedet vil regnes med for hvert av landenes måloppnåelse etter fornybardirektivet."

Tekst til proposisjoner er tilgjengelige på Utenriksdepartementets hjemmesider:
  • Samtykkeproposisjon Prop 4 S (2011-2012) om innhenting av Stortingets samtykke til henholdsvis innlemmelse av fornybardirektivet (2009/28/EF) i EØS-avtalen.
  • Samtykkeproposisjon Prop 5 S (2011-2012) om innhenting av Stortingets samtykke til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongerikets Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011; 

Comments